Skip to content

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1 Wstęp

1.    Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Wydawnictwo Strefa Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17a, 93-177 Łódź wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 384950439, NIP 7252295257. Kontakt mogą Państwo uzyskać drogą listowną pod wskazanym adresem, drogą telefoniczną tel. 693 396 607 lub e-mailową redakcja@strefanieruchomosci.info, zwana dalej Usługodawcą.

2.  Regulamin określa w szczególności:

1)  rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2)  warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a)       wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b)  zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3)       warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4)  tryb postępowania reklamacyjnego.

3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce plików cookies.

4.  Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Serwisu w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie (np. poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku komputera, lub innym nośniku danych).

 

§ 2 Definicje

Pojęcia zastosowane w Regulaminie należy rozumieć w sposób następujący:

    Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające pośrednie lub bezpośrednie zidentyfikowanie Użytkownika, do których między innymi należą, imię i nazwisko, dane o lokalizacji/geolokalizacji, adres e-mail, identyfikator internetowy.

  Formularz kontaktowy – Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, umożliwiająca przesłanie Usługodawcy przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

       Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35].

  Serwis – strona www publikowana w sieci Internet przez Usługodawcę, dostępna pod adresem www.strefanieruchomosci.pl.

      System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

   Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

      Umowa    umowa  zawarta  pomiędzy  Usługodawcą  oraz  Użytkownikiem  o

świadczenie którejkolwiek z Usług drogą elektroniczną.

  Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

  Ustawa – Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   Użytkownik – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych Usług na zasadach określonych w treści Regulaminu.

 

§ 3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 

1.  Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

2.      Usługodawca ma obowiązek świadczyć Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i Ustawą.

3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia w każdym momencie.

4.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5.  Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

6.    Użytkownik, który planuje korzystać z Serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz przestrzegania jego postanowień przez cały okres korzystania z tych Usług.

7.      Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie oraz przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego widocznego elementu formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.

8.   Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Usług.

9.    Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich oraz Usługodawcy, jak również dane osobowe, prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich, korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego prawidłowego funkcjonowania, wykorzystywania Usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania z Serisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

10.  W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

1.      Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie Serwisu umożliwiający bezpośrednie wysyłanie wiadomości elektronicznych do Usługodawcy, bez konieczności logowania się do poczty elektronicznej. Usługa Formularz świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza.

1.   Korzystanie z Formularza następuje po podaniu na stronie głównej Serwisu w sekcji widocznej na stronie Serwisu:

a)   imienia, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź,

b)     zaznaczeniu obligatoryjnego pola z pierwszą warstwą klauzuli informacyjnej i kliknięciu pola z poleceniem wysłania wiadomości. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika pola z poleceniem wysłania wiadomości.

2.   Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie. Rezygnacja z Usługi Formularz, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz do Usługodawcy na jego ww. adres elektroniczny (e-mail) z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w Formularzu.

11.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi w przypadku:

a)  naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)   podjęcia przez Użytkownika działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie ze Strony lub Usługi przez innych Użytkowników,

c)   tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne.

d)   podanie przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, wymaganych do prawidłowego wykonania Usługi.

12.              Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.

13.              Użytkownik, który skorzystał z Usługi rozwiązuje umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość np. za pośrednictwem wskazanych w § 1 ust. 1 adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 

1.                  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Usługi, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do Usług w przypadku wywołanych siłą wyższą, zaprzestanie świadczenia Usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu, szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.                  W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Usługodawcy przez Użytkownika oraz w efekcie tego uniemożliwienia dostępu do tych danych Użytkownikowi przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku niemożności dostępu do tych danych.

 

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1.                  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Użytkownik może składać na przykład:

  pisemnie na adres: ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17a, 93-177 Łódź;

      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@strefanieruchomosci.info;

2.                  Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

a)  imię i nazwisko Użytkownika,

b)  adres elektroniczny Użytkownika lub adres Użytkownika do doręczeń,

c)  opis okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji.

3.                  Reklamacje nie zawierające danych wskazanych powyżej, nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

4.                  Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

5.                  Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

7.  W szczególności Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się:

1)      do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2)     do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

3)   do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

4)       za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ze skargą w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

 

§ 6 Prawa Autorskie.

 

1.   Wszelkie prawa do treści znajdujących się w Serwisie są własnością Usługodawcy i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane bez jego pisemnej wcześniejszej zgody. W razie wątpliwości korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione przez inny podmiot na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone oraz udostępniane osobom trzecim.

2.  Korzystanie przez Użytkownika z usług Serwisu jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1.                  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.                  Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

3.                  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Użytkownikiem jest Konsument.

4.                  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z przyczyn obejmujących:

a)  zmiany oferowanych Usług;

b)  zmian w zakresie sposobów świadczenia Usług,

c)   gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d)   gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu;

e)   zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w tym zwiększeniem funkcjonalności serwisu;

f)      gdy zmiana uzasadniona będzie poprawą jakości świadczenia usług lub zwiększeniem bezpieczeństwa Usługobiorców.

5.                  Usługodawcy przysługuje także prawo wprowadzania zmian zawartości Serwisu i Usług.

6.                  Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu oraz o istotnych zmianach zawartości Serwisu i Usług poprzez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu informacji o takich zmianach.

7.                  Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że zmiana dotycząca zawartości Serwisu lub Usług jest istotna w sytuacji, gdy ilość treści zawartych w Usługach zostanie drastycznie zredukowana lub w istotnym zakresie ulegnie zmianie całościowy charakter oferowanej zawartości.

8.                  Zmiany wejdą w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie.

9.                  W przypadku braku akceptacji zmian Usługobiorca może złożyć wypowiedzenie Umowy ze skutkiem na dzień wejścia takiej zmiany w życie. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy przed wejściem takiej zmiany w życie, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował wprowadzone zmiany.

10.              Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2024 r.