Zmiany w prawie budowlanym – Strefa Nieruchomości

Noemi Chudzik (Nr 8 str. 67)

Zmiany w prawie budowlanym
w końcu uchwalone

Co najmniej kilka ostatnich lat inwestorzy oczekiwali na wprowadzenie kompleksowych zmian do prawa budowlanego, które pozwolą na skrócenie i uproszczenie
procesu uzyskiwania dokumentacji, szczególnie przy mniejszych inwestycjach.

W końcu, w dniu 13 lutego 2020 roku Sejm (po kilku zmianach Senatu) uchwalił zmiany do ustawy Prawo budowlane. Sam akt zmian liczy aż 69 stron, jednak najważniejsze zmiany dotyczą budowy i przebudowy domów jednorodzinnych oraz zmian ilości dokumentów koniecznych do uzyskania przed rozpoczęciem budowy.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ PO NOWEMU

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy pozwolenie na budowę będzie nadal wymagane, sama procedura i zakres dokumentów mają być znacznie uproszczone. Przede wszystkim nie będzie już obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń gestorów sieci o zapewnieniu energii, wody, ciepła
i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych itp., a także oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dostępu i zjazdu bezpośrednio z dróg krajowych i wojewódzkich).

Wniosek o pozwolenie na budowę będzie zawierał uproszczony projekt budowlany, z mniejszą ilością elementów, niż wymaga się dziś. Potrzebny będzie bowiem wyłącznie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny nie będzie musiał być składany przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Zgodnie z nowymi przepisami dla wolnostojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach,
na których zostały zaprojektowane, w ogóle nie będzie zaś wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a wyłącznie zgłoszenie. Nie trzeba też będzie informować
o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Wprowadzono też termin dla urzędów wydających pozwolenia na budowę – będą miały one 14 dni na zbadanie wniosku i wezwanie do ewentualnego uzupełnienia braków wniosku. W ustawie zdefiniowano także istotne odstępstwo w ramach budowy wskazując, że jest nim m.in. zmiana projektu zagospodarowania działki lub terenu, ale tylko w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany lub zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących: powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5% wysokości bądź długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2% albo też zmiany liczby kondygnacji. Oznacza to, że mniejsze różnice w zakresie budowy
nie będą uznawane za istotne.

PRZEBUDOWA BUDYNKU I UTWARDZENIE DZIAŁKI
BEZ ZGŁOSZENIA I BEZ POZWOLENIA

Co korzystne dla inwestorów, nowe prawo budowlane w ogóle zwalnia zarówno z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia szeregu inwestycji. Po wejściu w życie zmian nie będzie konieczne w ogóle informowanie urzędu np. o:

  • planowanej przebudowie budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
    z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku;
  • dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m;
  • budowie urządzeń budowlanych;
  • remoncie obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
  • utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
  • budowie tzw. małych obiektów, jak biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące
    do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

Zmiany te będą pozwalały na prowadzenie szeregu prac, jakie wielu inwestorów wykonuje w nieruchomościach przeznaczonych do dalszej sprzedaży,
bez konieczności jakichkolwiek zgód czy powiadomień urzędu.

LEGALIZACJA PO NOWEMU

Nowe przepisy mają także pozwolić na legalizację obiektów nielegalnie wybudowanych do ponad 20 lat przed wejściem w życie ustawy. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Nie będzie można zastosować tej procedury w stosunku do obiektów budowlanych, dla których wydano, przed dniem wejścia w życie ustawy, decyzję o nakazie rozbiórki.

POZWOLENIE NIE DO PODWAŻENIA

Bardzo korzystnie ocenić należy wprowadzenie całkowitego zakazu stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

Na kanwie głośnego niedawno wypadku w jednym z escape roomów, zaostrzeniu ulegają z kolei przepisy dotyczące zmiany sposobu użytkowania. Jeśli więc właściciel mieszkania będzie chciał zmienić je na lokal usługowy, będzie zobowiązany wykonać oraz przedstawić w toku zmiany sposobu użytkowania ekspertyzę przeciwpożarową.

Ustawa, która czeka obecnie na podpis Prezydenta, wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia i będzie, co do zasady, dotyczyła spraw wszczętych po jej wejściu w życie.
www.chudzik.pl